نگاهی به اهداف و آثار خانه ی لیکوییدز ایمجینرز (LIQUIDES IMAGINAIRES)

                                                                                               

لیکویید ایمجینرز در سال 2011 توسط فیلیپ دی مئو فعالیت خود را آغاز نمود.دی مئو با هدف ارائه ی مفهوم متفاوتی از عطر و روایح خوش و خارج نمودن این صنعت از چارچوب هایی که موجب محدودیت آن شده بودند؛در پی برجسته نمودن بعد معنوی آن بر آمد.از نگاه وی باور به تعالی به منظور رسیدن به جایگاه خدایان که گذشتگان به آن معتقد بودند؛ارتباط تنگاتنگی با عطر دارد.

تدریجاٌ پروژه ی مورد نظر به سمت ایده ی سه گانه شدن هدایت شد که حاکی از فضائل مختلف عطر بود.بعنوان مثال عطر "فورتیس" (FORTIS) که سیاهی آن مظهری از نیرو بخشی و محافظت عطر است."سانکتی" که از میان نوتهای ظریف و درخشان؛تطهیر شدن را فرا میخواند و "تومولتو" که بین سایه و نور به ایده ی شهوانی بودن عطر رجعت می نماید؛ اولین سه گانه ی آبهای خیالی مقدس را تشکیل دادند

فیلتر خصوصیات
نمایش هر صفحه
}