برندی که از زندگی سخن میگوید،

از اراده ای مصمم برای غلبه بر هر چالش روزمره ای

Viva vita  به معنای زنده باد زندگی ، شما را به لمس لحظه به لحظه آن فرا میخواند و آنگاه ،  تو زندگی را نفس بکش و آنرا آنگونه که میخواهی بساز ،

 پر قدرت و سرشار از شور و عشق

برای افرادی موفق ، با اراده ، پرانرژی و مصمم

همگام با مد روز و در پی ساختن ذهن و جسمی سالم و زیبا.

فردی که هر روز برای ایجاد قدرت جسمی وروحی خود تلاش میکند و متمرکزانه میداند از زندگی چه میخواهد.

آماده برای رویارویی با چالشها و غلبه بر آنها است

هرگز نا امید نمیشود و سرشار از شوق زندگی است

کلکسیون عطری این برند با روحی ورزشی ، برای تصرف زیباییهای زندگی خلق شده اند.

بیانی پر انرژی، همراه با ایجاد آدرنالین برای درک لذتی ملموس

مفهوم viva vita )زنده باد زندگی( ، در واقع  سخاوتمندانه چالشها و لذتهای زندگی را در آغوش میگیرد و با تلاش و جنب وجوش و ایجاد اعتماد به نفس ، آنها را تبدیل به فرصتی برای رسیدن به کمال میسازد.

قهرمانان و نجاتگران همیشه در تاریخ اثری از خود به جای می گذارند، رایحه های ویواویتا نیز بدین گونه ماندگارند و اثرگذار"

فیلتر خصوصیات
نمایش هر صفحه
}