درمان زیبایی گینــو، منحصر به فرد در دنـیا

برند گینو با تولید محصولات بی نظیرو بکارگیریی درمان هایی همگام  با تکـنولوژی  روز دنیا در قلب تمام خانمها درسرتا سر دنیا جا ی د ارد . در سال 1972،  برای  ا ولین  بار  برند گینــو د رمان تخصصی پوست با نام HYDRADERMIE را به د نیا معرفی کرد . تا آن زمان هیچ  برندی  از تکنو لوژی یو نیزا سیون به منظور اثر بخشی  بیشتر درمان و جذ ب سریع محصـولات استفا ده نکرده بود . این تکـنیک انحصاری موجب رضایت بیشتر مشتریان و دستیا بی هرچه سریعتربه هدف مورد نظـرشان شد.  در سال2016،گینـو درمان جدیدی با نام HYDRADERMIE YOUTH را ا بـد ا عکرد. HYDRADERMIE YOUTH    درمان جوان کننده پوست با خاصیت درما نی بسیار قوی می باشد که بیوتی تراپیست ها برای انجا م درست درمان به طور کا مل آموزش می بینند . برند گینــو همچنین به عنوان  اولین برند د ر زمیـنه تولید  محصـولات جـوان کننده و ضد چروک پوست با ترکیبا ت  بسیارجدید و موثر شنا خته می شود

گینو اولین برند د ر زمینه تولید محصـولات زیبایی پوسـت می باشد که ازکمپلـکس فعال حیا ت سلولی حاوی 56 ماد ه موثره فعـال مورد نیاز پوست اسـتفاده نموده است . این کمپلکس حیات  سلولی به قدری ارزشـمند است که دردرمان و بازسا زی پوست ا فرادی که دچار سـوختگی پوست شده ا ند اسـتفا ده  می شود . از دیگر نوآوری ها ی برند گینــو محصـولات ایج لوجیک سـلولار می با شدکه به د لیـل تکنولـوژیATP   با ا نرژی رسا نی به سـلول، روند نوسـازی و جوان سـازی پوست را به طـرز چشم گیری ا فزایش می دهد. لابرا توار گینو  با  د اشتن  متخصصین ما هر و  تکنولو ژی  روز د نیا  همواره سعی د ر تولید  محصولاتی جدید  مطا بق با نیازها ی پوست د ارد که این ا مر رمز موفقـیت برند گینو در طول این سالـها می باشد . در سال 2005، گینـو درمان هـای لاغری و چربی سوز بدن را با معرفی درمان متحول نمود، به دلیـل ترکیبـا ت  بسیار قـوی بکار رفته  در این  درمان منحـصر به فرد ازهمان جلسـه اول درمـان، نتایـج  قا بل مشـاهده است. درمان TECHNI   SPA   ADVANCED   SYSTE درمان پیشـرفته  بدن می باشدکه با مکا نــیزم گرم کردن پوست اثر بخشی درمان را بسـیار افزایـش می دهد .

 

گینــو، بیش از50 سـال تجربه در درمان های زیبایــی پوست

گینـو با تجـربه ای منحصر به فرد در زمینه ابداع تکنیک های جدید درمانیو با داشتن متخصـصین ماهـر،پیشرودر میـان برندهای زیبایـی درســالن ها و کلینیک ها ی زیبایی می باشد. گینــو با بهبود کیفیت محصولات و نوآوری در درمان ها توجه خانم هارا درسرتا سردنیا به خود جلـب کرده اسـت . در تمـام این ســال ها کیفـیت بی نظیر محصولات واثربخشی بالا درمان ها گینو را در جایگاه اولین برنـد در سالـن هـا ی زیبایــی قرار داده است.

 

بیـوتی تراپیسـت ،پزشک پوست شما

گینــو سالن های زیبایـی و کلینیک های پوست رابه عنوان مکانی مناسب برای درمان های زیبایی انتخاب نموده است. درمحیط دنج وآرام اتاق درمان و کابین گینـو  بیوتی تراپیست پوست را بد ون آرایش و با د قت  بسیارمورد بررسی قرارمی دهد و با توجه به نیازهای پوست ، درمان های زیبایی مناسب پوست را توصیه می کند. پیش از شروع هر درمان یک جلسه مشاوره کامل با بیوتی تراپیـست در هرچه بهتر پیش رفتن روند درمان و حصول نتایج رضایت بخش، موثر و مفید می باشد.

 

سالن زیبایی گینو، بیانگر تجربه و مهارت در درمان های زیبایی پوست.

مرکز آموزش گینو

گینــو بهـترین درمان ها ی زیبایـی را در بهـترین مرا کز زیبایـی د ر اختیار بیو تی تراپیست ها قرار می دهد. به همین دلیل اهمیت زیاد ی برای آموزش بیوتی تراپیست ها قا ئل است. درسا ل 2012 د ر فرا نســه موسسه آموزشـی افتتـاح شـد که این موسـسه به تکنولـوژی روز دنیا مجهز می باشـد و با بالاترین استانداردهای آموزشـی، دوره های کامل درمان های گینو را برای بیوتی تراپیست ها برگزارمی کند . همچــنین لابراتـوارگینـو موفق به گرفـتن ISOGM  شـده و با  تولید محصـولات PHARMACEUTICAL  جایگاه خاصی در بین تمامی برندهای درما نی سالن کسب نمود ه است . کا بین هـای درمـان گینـو با یک شـکل و اسـتاندارد واحد طراحی شده اند و این چیدمان به نحوی است که احساس آرامش را همراه با د رما نـی لذ ت  بخش برا ی  مشـتری و بیوتی تراپیسـت به ارمغان می آورد .

 

گینو با بالاترین تکنولوژی روز دنیا

اولین هدف لابراتوار گینـو تولید محصولاتی با بهترین کیفیت و ارائه خدمات درمانی برای خانم ها می باشد . به همـین دلیل اسـت که در محصــولات  درمـانی گینــو از ترکیبات موثر با بیشترین غلظت استفاده  می شود .لابراتوارگینو د ارای استا ندارد GMP است که بی ضـرر بو د ن  محصولات ، اثربخشی بالای محصولات را تضمین می کند و همچنین ا ستا ند ارد ها ی بین المللی بسیار ارزشـمندی ما نند 22716 ISOرا دارا می باشد.

فیلتر خصوصیات
نمایش هر صفحه
}